Skip links

Naša stránka
Ochrana údajov

Od roku 1995

Tieto zásady používania súborov cookie boli naposledy aktualizované 18. decembra 2019 a vzťahujú sa na občanov a osoby s trvalým pobytom v Európskom hospodárskom priestore a Švajčiarsku.

1. úvod
Naša webová lokalita https://www.energiepark.at (ďalej len “webová lokalita”) používa súbory cookie a podobné technológie (pre lepšiu orientáciu sú všetky spoločne označované ako “súbory cookie”). Súbory cookie umiestňujú aj tretie strany, s ktorými sme uzavreli zmluvu. V nasledujúcom dokumente vás informujeme o používaní súborov cookie na našej webovej stránke.

Čo sú to súbory cookie?
Súbor cookie je jednoduchý malý súbor, ktorý sa odosiela spolu so stránkami internetovej adresy a môže byť uložený webovým prehliadačom v počítači alebo inom zariadení. Informácie, ktoré sú v nich uložené, môžu byť počas ďalších návštev odoslané na naše servery alebo servery príslušných tretích strán.

3. čo sú to skripty?
Skript je časť programového kódu, ktorý sa používa na zabezpečenie funkčnosti a interaktivity našich webových stránok. Tento kód sa vykonáva na našich serveroch alebo vo vašom zariadení.

Čo je to webový maják?
Webový maják (nazývaný aj pixelový tag) je malý neviditeľný fragment textu alebo obrázku na webovej lokalite, ktorý sa používa na monitorovanie návštevnosti webovej lokality. Aby to bolo možné, ukladajú sa od vás rôzne údaje pomocou webových majákov.

5. cookies
5.1 Technické alebo funkčné súbory cookie

Niektoré súbory cookie zabezpečujú správne fungovanie niektorých častí našej webovej lokality a vaše používateľské preferencie. Umiestnením funkčných súborov cookie vám uľahčujeme návštevu našich webových stránok. Takto nemusíte pri návšteve našej webovej lokality opakovane zadávať tie isté údaje alebo váš tovar zostane v nákupnom košíku, kým ho napríklad nezaplatíte. Tieto súbory cookie môžeme umiestniť bez vášho súhlasu.

5.2 Analytické súbory cookie

Analytické súbory cookie používame na optimalizáciu používania webovej stránky našimi používateľmi. Tieto analytické súbory cookie nám poskytujú informácie o tom, ako sa naša webová stránka používa. Žiadame vás o súhlas s nastavením analytických súborov cookie.

5.3 Marketingové / sledovacie súbory cookie

Marketingové/sledovacie súbory cookie sú súbory cookie alebo iné formy miestneho ukladania, ktoré sa používajú na vytváranie profilov používateľov na zobrazovanie reklám alebo sledovanie používateľa na tejto webovej lokalite alebo na viacerých webových lokalitách na podobné marketingové účely.

6. umiestnené súbory cookie
Visual Composer
Predmet vyšetrovania
Súhlas so službou visual-composer
Služba Google Analytics
Štatistiky (anonymné)
Súhlas so službou google-analytics
Dodržiavanie predpisov
funkčné
Súhlas so službou complianz
Fonty Google
Marketing/sledovanie
Súhlas so službou google-fonts
YouTube
Štatistika
Súhlas so službou youtube
Iné
Predmet vyšetrovania
Súhlas s poskytovaním iných služieb
7. súhlas
Pri prvej návšteve našej webovej stránky sa zobrazí vyskakovacie okno s vysvetlením o súboroch cookie. Hneď ako kliknete na “Uložiť nastavenia”, dávate nám svoj súhlas s používaním všetkých kategórií súborov cookie a zásuvných modulov, ktoré ste vybrali, ako je opísané v tomto vyhlásení o súboroch cookie. Používanie súborov cookie môžete vo svojom prehliadači zakázať, ale upozorňujeme, že v takom prípade naša webová lokalita nemusí fungovať správne.

7.1 Správa nastavení súhlasu

Funkčné súbory cookie
Vždy aktívne
Štatistika

Štatistika
Marketing

Marketing
8. aktivácia/deaktivácia a vymazanie súborov cookie
Súbory cookie môžete automaticky alebo ručne vymazať pomocou internetového prehliadača. Môžete tiež určiť, či sa nemajú ukladať špeciálne súbory cookie. Ďalšou možnosťou je nastaviť internetový prehliadač tak, aby vás upozornil na každé uloženie súboru cookie. Ďalšie informácie o týchto možnostiach nájdete v pokynoch v časti Pomocník vášho prehliadača.

Upozorňujeme, že naša webová lokalita nemusí fungovať správne, ak sú všetky súbory cookie vypnuté. Ak súbory cookie z prehliadača vymažete, pri opätovnej návšteve našej webovej stránky sa opäť uložia.

9. vaše práva v súvislosti s osobnými údajmi
V súvislosti so svojimi osobnými údajmi máte tieto práva:

Máte právo vedieť, prečo sa vaše osobné údaje používajú, čo sa s nimi deje a ako dlho sa uchovávajú.
Právo na prístup: Máte právo na prístup k vašim známym osobným údajom.
Právo na opravu: Máte právo kedykoľvek zmeniť, opraviť, vymazať alebo zablokovať svoje osobné údaje.
Ak ste nám dali súhlas na spracovanie vašich údajov, máte právo tento súhlas odvolať a požiadať o vymazanie vašich osobných údajov.
Právo na prenos vašich údajov: Máte právo vyžiadať si všetky svoje osobné údaje od jedného prevádzkovateľa a preniesť ich v plnom rozsahu inému prevádzkovateľovi.
Právo namietať: Môžete namietať proti spracovaniu vašich údajov. Dodržiavame, pokiaľ neexistujú oprávnené dôvody na spracovanie.
Ak chcete uplatniť tieto práva, kontaktujte nás. Pozrite si kontaktné údaje na konci tohto vyhlásenia o súboroch cookie. Ak máte sťažnosť na to, ako nakladáme s vašimi údajmi, radi si ju vypočujeme, ale máte tiež právo obrátiť sa na dozorný orgán (orgán na ochranu údajov).

10. kontaktné údaje
V prípade otázok a/alebo pripomienok týkajúcich sa našich zásad používania súborov cookie a tohto vyhlásenia nás kontaktujte prostredníctvom nižšie uvedených kontaktných údajov:

Združenie Energy Park Bruck/Leitha
Ulica Fischamender 12
A- 2460 Bruck/Leitha

Rakúsko
Webová stránka: https://www.energiepark.at
E-mail: ta.krapeigrene@eciffo
Telefónne číslo: +43 (0)2162 68100 0

Tieto zásady používania súborov cookie boli synchronizované s cookiedatabase.org 18. decembra 2019.
Zásady ochrany osobných údajov
(Podľa DSGVO, od augusta 2018)

Osobitne dbáme na ochranu a bezpečnosť všetkých osobných údajov, ktoré nám zveríte. V tomto dokumente sa dozviete viac o tom, ako používame a spracúvame vaše osobné údaje v nasledujúcich spoločnostiach:

* Združenie Energiepark Bruck/Leitha
* Energiepark Bruck/Leitha GmbH
* Windpark Haadfeld GmbH & Co KG
* Windpark Haadfeld GmbH
* Windpark Höflein Ost GmbH & Co KG
* Windpark Höflein Ost GmbH
* Windpark Rohrau GmbH & Co KG
* Windpark Rohrau GmbH
* Windpark Bad Deutsch-Altenburg Carnuntum GmbH & Co KG
* Windpark Bad Deutsch-Altenburg Carnuntum GmbH
* Windpark Hof-Seibersdorf GmbH & Co KG
* Windpark Seibersdorf GmbH
* Windpark Höflein West GmbH & Co KG
* Windpark Hof GmbH
* Bioplyn Bruck/Leitha GmbH & Co KG
* Prime-Methan Bruck/Leitha GmbH
* PV Cakany k.s.
* PV Cakany OG
* EPK Cakany sro
* Bigapress OG

Právny základ a základné zásady
Všeobecné nariadenie EÚ o ochrane údajov, zákon o ochrane údajov z roku 2000 a novela zákona o ochrane údajov z roku 2018 slúžia právu na ochranu osobných údajov. Vaše údaje spracúvame výlučne na základe zákonných ustanovení (DSGVO, DSG 2018, TKG 2003).

Obmedzenie účelu, právny základ, doba uchovávania a príjemca údajov
Zhromaždené osobné údaje potrebujeme na predzmluvné opatrenia a plnenie zmluvy, fakturáciu, zodpovedanie vašich otázok, odovzdávanie informácií o aktuálnom vývoji v predmetných oblastiach energetického parku Bruck/Leitha atď. Údaje sa zhromažďujú, uchovávajú, spracúvajú a používajú na tento účel.

Právnym základom spracovania vašich osobných údajov je na jednej strane plnenie zmluvy, oprávnené záujmy, plnenie našich zákonných alebo zmluvných povinností a na druhej strane váš súhlas. Neposkytnutie údajov môže mať rôzne dôsledky.

Okrem toho spracúvame údaje, ktoré sme prípustným spôsobom získali od spolupracujúcich partnerov. Ide o základné osobné údaje, ako je vaše meno, pracovná pozícia, dátum narodenia a preferované kontaktné údaje (e-mailová adresa, adresa, telefónne číslo atď.).

Vaše osobné údaje spracúvame, pokiaľ je to potrebné, počas celého trvania obchodného vzťahu (od začatia a spracovania až po ukončenie zmluvy), ako aj po jeho skončení v súlade so zákonnými povinnosťami uchovávania a dokumentácie, ktoré vyplývajú okrem iného z rakúskeho obchodného zákonníka (UGB), spolkového daňového zákonníka (BAO), ako aj do skončenia akéhokoľvek právneho sporu, prebiehajúcich záručných a reklamačných lehôt atď.

V rámci našej činnosti poverujeme spracovateľov (napr. externých IT konzultantov, daňových poradcov, účtovníkov, mzdové účtovníctvo), ktorí môžu v rámci svojej činnosti získať prístup k vašim osobným údajom, pokiaľ tieto údaje potrebujú na vykonávanie svojich príslušných služieb. Zaviazali sa dodržiavať platné ustanovenia o ochrane údajov voči nám. Zmluvy o spracovaní objednávok boli uzatvorené v súlade s článkom 28 DSGVO. Zakázané je najmä poskytovanie údajov tretím stranám na účely obchodovania s adresami.

Spracovanie údajov v súvislosti so žiadosťami o zamestnanie
Údaje o vašej žiadosti budeme zhromažďovať a spracúvať na účely vybavenia žiadosti. Ak po vašej žiadosti nasleduje uzatvorenie pracovnej zmluvy, vaše zaslané údaje uložíme do vášho osobného spisu na účely bežného organizačného a administratívneho procesu v súlade s príslušnými právnymi predpismi. V prípade, že vaša žiadosť bude zamietnutá, uchováme vaše dokumenty v súbore maximálne 3 mesiace a potom ich vymažeme, pokiaľ si nebudete želať, aby sme ich uchovávali dlhšie a kontaktovali vás v rámci nového voľného pracovného miesta.

Súbory cookie, iné sledovacie nástroje a webová analýza
Pri návšteve našej webovej stránky sa nepoužívajú žiadne osobné súbory cookie.

Zabezpečenie údajov
Na ochranu dôvernosti a integrity vašich osobných údajov používame technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie údajov. Naše bezpečnostné opatrenia sa neustále zlepšujú v súlade s technickým pokrokom. Vaše údaje sú uložené v bezpečnom prevádzkovom prostredí, ktoré nie je prístupné verejnosti. Vzhľadom na povahu internetu by sme však chceli upozorniť, že prenos údajov na internete (napr. komunikácia prostredníctvom e-mailu) môže mať bezpečnostné medzery a že úplná ochrana údajov pred prístupom tretích strán nie je možná. Tieto zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú výlučne na naše webové stránky. Na externé odkazy sa neposkytuje žiadna záruka.

Súhlas a právo na odstúpenie od zmluvy
Ak je na spracovanie vašich údajov potrebný váš súhlas, budeme ich spracovávať len po vašom výslovnom súhlase. Zásadne nespracúvame údaje neplnoletých osôb a nie sme na to oprávnení. Udelením súhlasu potvrdzujete, že ste dosiahli vek 14 rokov alebo že máte súhlas svojho zákonného zástupcu.
Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať na nižšie uvedených kontaktných adresách. V takom prípade sa údaje, ktoré boli predtým o vás uložené, anonymizujú a následne sa použijú len na štatistické účely bez odkazu na jednotlivcov. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vykonávaného na základe súhlasu až do jeho odvolania.

Vaše práva
Ochrana vašich osobných údajov je pre nás mimoriadne dôležitá. Vaše údaje preto spracúvame výlučne na základe zákonných ustanovení (DSGVO, TKG 2003). V zásade máte právo na informácie, opravu, vymazanie, obmedzenie spracovania, prenosnosť údajov, odvolanie a námietku. Ak sa domnievate, že spracovanie vašich údajov porušuje zákon o ochrane údajov alebo boli iným spôsobom porušené vaše práva na ochranu údajov, môžete sa tiež sťažovať dozornému orgánu. V Rakúsku je to úrad na ochranu údajov.

Máte právo kedykoľvek získať prístup k príslušným osobným údajom. Pokiaľ neexistuje zákonná povinnosť uchovávať údaje, máte právo na ich vymazanie a právo namietať proti spracovaniu. Okrem toho máte právo na opravu údajov
ako aj na obmedzenie spracovania, prenosnosť údajov a podanie sťažnosti rakúskemu úradu na ochranu údajov (od mája 2018: Wickenburggasse 8-10, 1080 Viedeň, e-mail: dsb[at]dsb.gv.at).

Ak máte ďalšie otázky alebo ak chcete uplatniť svoje práva, kontaktujte nás takto:

Pre podniky:

* Združenie Energiepark Bruck/Leitha
* Energiepark Bruck/Leitha GmbH
* Windpark Haadfeld GmbH & Co KG
* Windpark Haadfeld GmbH
* Windpark Höflein Ost GmbH & Co KG
* Windpark Höflein Ost GmbH
* Windpark Rohrau GmbH & Co KG
* Windpark Rohrau GmbH
* Windpark Bad Deutsch-Altenburg Carnuntum GmbH & Co KG
* Windpark Bad Deutsch-Altenburg Carnuntum GmbH
* Windpark Hof-Seibersdorf GmbH & Co KG
* Windpark Seibersdorf GmbH
* Windpark Höflein West GmbH & Co KG
* Windpark Hof GmbH
* PV Cakany k.s.
* PV Cakany OG
* Energy Park Čakany sco
* Bigapress OG
an Fischamenderstraße 12, A-2460 Bruck/Leitha, +43 (0)2162 68100-0, kancelária[at]energiepark.at

Pre:

* Bioplyn Bruck/Leitha GmbH & Co KG
* Prime-Methan Bruck/Leitha GmbH
an Szallasweg 1, A-2460 Bruck an der Leitha, +43(0)2162 62217, bioplyn[at]energiepark.at

Okrem toho uvádzame, že sme dôkladne skontrolovali informácie uvedené na webovej stránke www.energiepark.at. Napriek tomu nezaručujeme úplnosť, presnosť ani aktuálnosť a vyhradzujeme si právo kedykoľvek zmeniť informácie.

Bruck/Leitha, máj 2018