Skip links

Energetické komunity v obciach – analýza potenciálu KEM-Carnuntum

Jednou z priorít KEM-Carnuntum je iniciovať tému energetických komunít v regióne a podporovať záujemcov na ceste k ich založeniu. Hlavnú úlohu v tomto kontexte prirodzene zohrávajú aj tri obce KEM, ktoré majú veľký záujem o rozvoj obnoviteľných zdrojov energie a uvedomujú si, že energetické komunity tu môžu zohrávať dôležitú úlohu.
S cieľom získať hlbší prehľad o jednotlivých možnostiach týchto troch obcí vykonal manažér modelového regiónu KEM-Carnuntum Philip Loitsch simuláciu pre spoločenstvo využívajúce obnoviteľné zdroje energie v týchto troch obciach.
Zamerali sme sa tu na zistenie aktuálneho stavu obecných budov a porovnanie výslednej spotreby elektrickej energie s hodnotami výroby vlastných fotovoltaických systémov obce. Pomocou stanovených profilov zaťaženia a simulačného softvéru BIFROST bolo možné vizualizovať súčasné možnosti energetických spoločenstiev. Kľúčovým faktorom bol takzvaný “stupeň sebestačnosti” energetických spoločenstiev, ktorý opisuje, koľko si energetické spoločenstvo dokáže celkovo zabezpečiť vlastnou výrobou elektriny.

Simulácia energetického spoločenstva Hundsheim

Video zobrazuje koridory zaťaženia a výroby jednotlivých budov, ako aj fiktívnu trafostanicu. Na určenie percenta sebestačnosti energetického spoločenstva sa používa faktor využitia. Je zrejmé, že s nástupom slnečného žiarenia možno postupne pokryť spotrebu elektrickej energie v rámci energetického spoločenstva výrobou z fotovoltaických článkov a že v poludňajších hodinách možno pokryť 100 % spotreby elektrickej energie vo verejných budovách.

Na konci je znázornený aj profil zaťaženia materskej školy, ktorej prebytočnú elektrinu (vyznačenú oranžovou farbou) môže energetické spoločenstvo využiť vo všetkých verejných budovách.

Štruktúra simulácie

Záverom možno konštatovať, že vo všetkých troch obciach, napriek veľmi rozdielnej štruktúre výroby a spotreby v obecných budovách, existujú obdobia, keď sa vo fotovoltaických systémoch vyrába prebytočná elektrická energia, ktorú možno rozumne využiť v energetickom spoločenstve. Vzhľadom na silnú sezónnu závislosť výroby elektrickej energie z fotovoltaických systémov je stupeň sebestačnosti energetických spoločenstiev v zime výrazne nižší ako v lete. Príklad obce Scharndorf ukazuje, že aj v zime a napriek vysokým odberom elektrickej energie (tepelné čerpadlá) sa vďaka silnému rozšíreniu fotovoltaiky vyrába prebytočná elektrická energia, ktorá sa dá v energetickej komunite čo najlepšie využiť.

Výsledky simulácie