Skip links

Pilotný projekt “Virtuálny bioplyn

V pilotnom zariadení v Bruck an der Leitha sa bioplyn čistil na kvalitu zemného plynu a v rokoch 2007 až 2014 sa dodával do plynovej siete. Projekt ukázal, že úprava bioplynu na kvalitu zemného plynu je technicky uskutočniteľná, energeticky efektívna a teda aj ekonomická.
Tým sa položil technologický základ pre súčasnú konštrukciu zariadenia smerom k úplnému dodávaniu biometánu.

V rámci tohto jedinečného projektu široké konzorcium s 11 projektovými partnermi analyzovalo a optimalizovalo celý hodnotový reťazec – od výroby surovín cez výrobu a zhodnocovanie bioplynu až po jeho využitie ako paliva. Cieľom bolo pomôcť tejto inovatívnej technológii dosiahnuť prielom a ešte viac zvýšiť ekologickosť paliva zo zemného plynu jeho zmiešaním s bioplynom vyrábaným na mieste. Zemný plyn a bioplyn môžu ako palivo významne prispieť k zníženiu emisií skleníkových plynov, oxidov dusíka a tuhých častíc.

Partneri projektu:

Energetický park Bruck/Leitha
Bioplynová stanica Bruck/Leitha

Univerzitní partneri projektu:

– Univerzita prírodných zdrojov a aplikovaných vied o živej prírode
– Technická univerzita vo Viedni
– Viedenská univerzita

Technickí a finanční partneri:

– Axiom – EVN
– Vienna Energy
– OMV
– Zoznam AVL
– Energetická agentúra Graz & LUPower

Zdroj financovania:

– FFG
– BMVIT
– Fond pre klímu a energiu
– Spolková krajina Dolné Rakúsko

Poznatky: